Märkning & Certifikat

 

                                                   

 

Det finns olika märkningar . . .

. . . och certifieringar på livsmedel, kläder, rengöringsprodukter, elektronik m.m, som indikerar om produkten är ekologisk, tillverkad under anständiga förhållanden, om den är hälsosam osv.

På denna sida har vi samlat information om märkningarna som finns på Ocean's produkter!

 

 

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag. EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

För mer information besök EU Ecolabels hemsida.

 

 

Svanen, är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall. Svanen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

För mer information besök Svanens hemsida.

 

 

Bra Miljöval, är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. Bra Miljövals kriterier finns för vitt skilda områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.

För mer information besök Bra Miljövals hemsida.

 

 

 

Astma- och Allergiförbundets, rekommendation av produkter är en vägledning för medlemmar och andra konsumenter, som söker efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Produkter som rekommenderas är märkta med förbundets namn och märke. De är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.

För mer information besök Astma- och Allergiförbundets hemsida.

 

 

 

Våra produkter tillverkas i vårt systerbolags fabrik, Kempartner AB som är belägen i Vadstena. Som Klimatneutralt Företag arbetar man aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Handlingsprogrammet ger systematik i arbetet och verktyg för att beräkna och minska företagets utsläpp. Handlingsprogrammet är utvecklat för företag och organisationer som vill ha ett praktiskt och konkret ramverk för sitt klimatarbete. För att bli ett klimatneutralt företag genomför man klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas protocol. När man har identifierat verksamhetens största utsläppskällor skapar man ett åtgärdsprogram med målet att långsiktigt minska sina utsläpp. Den klimatpåverkan som återstår kompenseras via internationella klimatprojekt.

För mer information besök www.klimatneutral.se

 

 

 

Vi kan stolt säga att vi tagit fram världens första Klimatneutrala tvättmedel - OCEAN Dubbeldryg!

Klimatneutrala produkter ger konsumenten möjlighet att göra ett enkelt klimatval och välja en produkt där klimatpåverkan har dokumenterats, åtgärdats och kompenserats. Med klimatneutrala produkter avses varor eller tjänster för vilka klimatpåverkan beräknats och kompenserats för genom hela dess livscykel. Märkning av klimatneutrala produkter syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Produkten ska vara ett hållbart föredöme bland andra produkter med motsvarande funktion. Arbetssätt Produktens klimatpåverkan inventeras och beräknas ur ett livscykelperspektiv. Leverantören upprättar sedan ett åtgärdsprogram för att minska produktens klimatpåverkan. Produkten klimatkompenseras sedan, baserat på en försäljningsprognos som täcker ett års förväntad försäljning.

Läs mer om vårt Dubbeldrygkoncept genom att klicka på nedanstående pdf-fil.

 

Klimatneutral-folder.pdf

 

 

Ocean är certifierat enligt ISO 14001 sedan 3 oktober 2002!

Detta innebär att allt arbete genomlyses enligt ISO 14001, som är ett dokument som styr allt från tillverkning till användning, produktion och administration och garanterar att inga avvikelser från standarden sker. För våra kunder innebär detta en trygghet då kraven på miljökvalité blir allt hårdare. Miljöledningssystemet är väl förankrat i företaget och dess ledning och det leder till ständig förbättring vad avser miljöfrågorna och att vi tar ett miljöansvar inför våra kunder och medarbetare. Givetvis uppfyller våra produkter fortfarande våra interna krav om optimal effekt och minimal miljöpåverkan.

Läs mer om Bureau Veritas på deras hemsida!

 

 

     Tillbaka till produktsidan!