Ecoplug / FAQ

 

                   Vanliga frågor och svar!

 

 

Fungerar Ecoplug på fruktträd?

Ecoplug fungerar på alla lövträd. Trädslag som ej finns med under förteckningen på förpackningen rekommenderas att dosera 1,5 gång, exempelvis al och poppel.

 

Kan jag ringbarka istället?

Försök och erfarenhet visar att ringbarkning ej fungerar på rotskottsbildande träd så som på asp, poppel mfl.

 

Räcker det inte med att fräsa bort stubben?

På rotskottsbildande träd så fortsätter rotsystemet att slå nya skott även då man har fräst bort själva stubben. Stubbfräsning fungerar utmärkt på stubbskottsbildande träd ex. björk och ek.

 

Hur appliceras en ampull med Ecoplug i trädet?

Ecoplug appliceras enklast med hjälp av en borrmaskin och en hammare. Man borrar ett 30-32 mm djupt hål med en 13 mm´s träborr. Man stoppar in en Ecoplug i hålet och slår till med hammaren. Då trädstammens diameter är mindre än 30mm, rekommenderas att man borrar och applicerar ampullen från sidan invid roten. Detta för att undvika sprickbildning då man punkterar ampullen med hammare. 

 

Jag har ingen 13 mm borr?

13 mm spetsborr/träborr finns i de flesta välsorterade järnaffärer. En speciellt framtagen borr med borrstopp kan köpas från oss, se prislista på föregående sida!

 

Hur många Ecoplug bör jag använda per träd?

En tumregel är att man mäter trädets diameter och delar det med 4. Exempel; ett träd är 28 cm i diameter 28/4 =7. I det trädet skall man applicera 7st Ecoplug - jämnt fördelat över ytan.

 

Var skall jag applicera ampullen?

Om man applicerar ampullen från sidan av trädet/stubben sätter man dem jämnt fördelat på ett avstånd av c:a 7-10 cm runt trädet. Finns det synliga rotben kan man gärna sätta en extra Ecoplug just där. Om man applicerar Ecoplug från ovansidan skall man sätta dem så nära barken som möjligt. Det är där trädet är aktivt och det är där saftströmmarna leds ner i rotsystemet. Den aktiva substansen från den punkterade ampullen transporteras tillsammans med trädets växtsaft ner i rotsystemet. Även i detta fall skall Ecoplugen fördelas jämnt runt om stubben. Ampullen skall alltid placeras i frisk ved.

 

När på säsongen kan jag använda Ecoplug?

En av finesserna med Ecoplug är att det går att använda året runt. När trädet börjar växa på våren kommer effekten även om Ecoplug applicerades under vintern.

 

Hur kan Ecoplug ta död på hela rotsystemet?

Den aktiva substansen i Ecoplug har den egenskapen att den transporteras till trädets tillväxtpunkter. Vid korrekt dosering kommer den att nå ut i trädets hela rotsystem - ända ut i rotspetsarna och förhindra ny tillväxt.

 

Ruttnar stubben snabbare när man har använt Ecoplug?

Ja, den ruttnar snabbare men man skall komma ihåg att Ecoplug inte är någon revolution när det gäller nedbrytning. Generellt sett kan man dock säga att nedbrytningstiden halveras. Ecoplug används främst för att döda rotsystemet så att inga nya skott bildas.

 

Hur lång tid efter fällning kan jag använda Ecoplug?

Det är viktigt att Ecoplug appliceras i levande material. Om man applicerar Ecoplug i en stubbe från ovansidan bör det ske inom 2 månader efter fällning. Har det gått längre tid går det att applicera från sidan så nära marken som möjligt, kontrollera dock först med en yxa så att stubben är frisk på den nivån där man har tänkt att applicera Ecoplug.

 

Hur lång tid tar det innan trädet dör?

Under tillväxtsäsongen tar det ca 4-6 veckor för trädet att dö. Om man applicerar Ecoplug under vintern tar det 4-6 veckor från det att tillväxten startar på våren.

 

Vad innehåller Ecoplug?

Ecoplug innehåller en granulerad Glyfosatprodukt, det är samma aktiva substans som finns i de välkända RoundUp produkterna.

 

Får vem som helst använda Ecoplug?

Ja, Ecoplug är registrerat av Kemikalieinspektionen i behörighetsklass 3, vilket innebär att ”vem-som-helst” får använda produkten. Ecoplug är även godkänt för användning i FSC-certifierat skogsbruk.

 

Vad säger Naturvårdsverket om Ecoplug?

Naturvårdsverket var en av flera remissinstanser när Ecoplug registrerades i Sverige. De uttryckte sig positivt till metoden och meddelade bl.a. i sitt uttalande ”Naturvårdsverkets uppfattning är att konceptet Ecoplug är en bra fickningsmetod med mycket små risker för oavsiktligt eller okontrollerad spridning”. Naturvårdsverket, brev den 1998-10-05. Ref nr:dnr 363-4061-98 Rn.

 

Är det giftigt för min hund/katt?

Nej, den aktiva substansen i Ecoplug har ingen påverkan på djur eller människor. Vid korrekt applicering kan dessutom ingen komma i kontakt med substansen.

 

Jag har barn i trädgården - kan jag använda Ecoplug?

Ja, innan ampullen slås in i det förborrade hålet är det aktiva medlet inneslutet i en hylsa. Efter applicering ”biter” hylsan sig fast i trädet så det är näst intill omöjligt att få ut den och medlet är på så sätt aldrig tillgängligt för barn eller djur.

 

Ecoplug som är så effektivt måste väl vara giftigt?

Nej, den aktiva substansen i Ecoplug (glyfosat) är giftig för gröna växter där den påverkar en aminosyrabildning som bara finns i växten. Den aminosyrabildningen finns inte hos människor och djur. Den akuta giftigheten för glyfosat är flera gånger lägre än för dagligen använda saker så som koffein, aspirin etc. Den akuta giftigheten är t.o.m. lägre än för vanligt koksalt.

 

Bryts Ecoplug ned?

Innehållet i ampullen bryts ned av jordens mikroorganismer till naturliga ämnen såsom koldioxid, vatten, nitrat och fosfat.

 

Kan innehållet i ampullen läcka ut i vatten om trädet står nära ett vattendrag?

Den aktiva substansen i Ecoplug frigörs inte förrän trädet dör och om rötterna står i vatten kommer det att brytas ned av mikroorganismer som finns i vattnet, nedbrytningen sker både i miljöer med och utan syretillgång.

 

Fungerar Ecoplug på gran och tall?

Ecoplug fungerar på samma sätt i ett barrträd som i ett lövträd, en viktig skillnad är dock att om man tar ned ett barrträd nedanför lägsta grenen kommer den inte att skjuta några nya skott. Därför är det oftast inget behov att använda Ecoplug på gran och tall.

 

Produktinfo ecoplug.pdf

 

    . . . tillbaka till föregående sida!